Att bo i en samfällighet

Götens samfällighetsförening - Att bo i en samfällighet

Götens samfällighetsförening sköter tillsammans om gemensamma anläggningar inom Götens fritidsområde. Föreningen består av 145 fastigheter vid sjön Roxens norra strand. Alla fastigheter inom området är automatiskt en del av samfällighetsföreningen.

Att vara en del av en samfällighetsförening innebär både ansvar för och tillgång till föreningens resurser. Alla boende i föreningen har ett lika stort gemensamt solidariskt ansvar för föreningen, både rörande skötseln av området och av områdets övriga funktionalitet. I och med att man köper en fastighet som är delägare i en samfällighet förbinder man sig till att följa områdets stadgar och regler, och får också möjlighet att nyttja de gemensamma anläggningar som finns i området, såsom badplats, fotbollsplan, klubbstuga, mm. En samfällighet är beroende av att de boende i föreningen engagerar sig i föreningen och hjälper till med samfällighetens drift och frågor för att den ska fungera.


Tillsammans kan vi skapa den förening och det område vi vill ha.


Hur fungerar samfälligheten


Samfällighetens verksamhet regleras av stadgarna. Aktuella stadgar kan du hitta på föreningens anslagstavla, hemsida, eller genom att kontakta styrelsen (mer information om kontaktuppgifter finns nedan).


En gång om året hålls föreningsstämma (årsstämma), där föreningen informerar om verksamheten och där frågor och motioner tas upp. Det är på årsstämman som eventuella förändringar beslutas. Kallelse till årsstämma skickas ut till alla medlemmar i föreningen senast två veckor innan mötet. I kallelsen står vilka frågor som ska behandlas under mötet. Läs gärna igenom kallelsen noga för att vara förberedd på vilka beslut som ska fattas under stämman. 


Alla medlemmar har möjlighet att skicka in förslag på förändringar och förbättringar genom motioner. Motionerna tas sedan upp på årsstämman och en omröstning om förslaget utförs, där majoritetens beslut får avgöra om motionen ska genomföras eller inte. Motioner ska vara styrelsen tillhanda i god tid innan årsstämman (se stadgarna). Förbered gärna din motion väl genom att tydligt beskriva syfte, förslag på genomförande (hur och av vem/vilka) samt en kalkyl över eventuella kostnader. Då är det lättare för styrelsen och de andra medlemmarna att förstå syftet med motionen när man ska rösta om den. 


Samfällighetsföreningen representeras av en styrelse, som väljs och tillsätts under årsstämman. Styrelsens huvuduppgift är att verkställa de beslut som fattas på årsstämman (även om det inte nödvändigtvis är styrelsen själva som utför arbetsuppgifterna), samt sköta den löpande förvaltningen av föreningen. Styrelsen ska driva föreningens verksamhet i enlighet med lagar, stadgar, anläggningsbeslut och stämmobeslut.


Föreningen anordnar även gemensamma arbetsdagar för skötsel av området, där alla fastighetsägare i området uppmuntras att delta.


Ekonomi


Samfällighetsföreningen är en egen juridisk person, och föreningens ekonomi förvaltas av styrelsen och redovisas på årsstämman. Alla kostnader för samfällighetsföreningens verksamhet skall täckas av delägarna. Den enskilde medlemmen är skyldig att betala de på stämman beslutade beloppen.


Anslagstavla


Vid klubbstugan i korsningen Götuddevägen/Brantebråttvägen finns en anslagstavla där föreningen och andra aktörer sätter upp information till de boende. Observera att både framsidan och baksidan på anslagstavlan används. 


Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har några frågor om föreningen och området.


Varmt välkommen till vårt vackra Göten!